:

0
10

(ಅ.23): . जातीय। . जाति जाति जाति।

जातीयता

जातीय जातीय। जातीयता , जातीय .

जातीय जातीय

जातीय, 42। 20 जातीय। जातीय जातीय जातीय समूह। जातीय जातीय।

जातीय समूह 15 जातीय समूह। जातीय

जातीय जातीय, जातीय जातीय।

.

जातीय जातीय। , , , ನ , , , , , , , , , ನ , ನ , .ಎಂ. . .

जातीय। . जातीय जातीय।

जातीय जातीय?

ೊಪ್ಪಳ ೊಪ್ಪಳ ವಾವಿರುವ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಳಪಂಗಡಗಳು

/ಗೊಲ್ಲ, , , , , , , , (ಕಲಾಲ…), , ,Source by [author_name]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here